ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

วันนี้ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ตัวแทนคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดยะลา เพื่อรือหาเกี่ยวกับการดำเนินการจัดงานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ ๙
ณ ห้องประชุมสพป.ยะลา ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

S__42344468

S__42344470

S__42344472

S__42344473