ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี

วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายบุญสม ทองศรีพรายผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 07/2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การพิจารณาให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญเกตุ ประจำปี 2562
2. การพิจารณาตามหนี้ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2562
3. การพิจารณาการติดตามหนี้เงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. รายไตรมาส
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__21741794

IMG_8557

S__21741804

IMG_8549