มอบเงินค่าจัดกรศพ สมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แก่ นายไชยา แดงประดับ ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ราย นางแคล้ว แดงประดับ เลขประจำตัว ๗๓๐๑๔ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_5346

IMG_5352