ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรอง แต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครู

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดปัตตานี และประธาน อกศจ.ปัตตานี
ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรอง แต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครู ในสพป.๑-๓
และมัธยมเขต ๑๕ โดยมีนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว เป็นเลขานุการ
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

 

IMG_3480

IMG_3483

IMG_3487